Obavijest vinogradarima! 17.07.2015.

Vremenski uvjeti izuzetno visokih temperatura  posljednjih dana ,a po prognozama i u narednom tjednu, kod biljaka uzrokuju temperaturne šokove i stres,a kod osjetljivih sorti (Pošip) i sušenje.

Pozitivno djelovanje na biljke ima primjena pripravaka na osnovi    aminokiselina:Megafol, Polyamin, Drin ili pripravak Kendal.

U vinogradima koji pokazuju simptome pepelnice (Erysiphe necator) ,  preporučujemo suzbijanje ove bolesti uporabom pripravaka Nativo WG, Stroby DF SC,Falcon EC 460 ,Collis SC ili novih pripravke Luna Experience SC i  Dynali EC.

Uporabu sumpornih preparata s obzirom na visoke temperature,ne preporučujemo.

Prilikom odabira pripravaka pazite na karencu (berba ranijih stolnih sorti).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis