Obavijest vinogradarima! 16.07.2015.

U narednim danima za područje Dubrovačko-neretvanske županije najavljene su iznad prosječno visoke dnevne temperature  od 35-40 ⁰C. Pozitivan učinak  na biljke kod temperaturnih šokova, suše i stresa  imaju pripravci na osnovi aminokiselina: Kendal ( preventivno djeluje na plamenjaču, pepelnicu i botritis ), Megafol, Polyamin, Siapton, Drin.

Vremenske prilike ne pogoduju razvoju biljnih bolesti na vinovoj lozi. Završna tretiranja protiv plamenjače moguća  su pripravcima na osnovi bakra. U nasadima gdje postoje vidljivi simptomi zaraze pepelnicom moguća je primjena sistemičnih  pripravaka. Za preventivnu zaštitu  od uzročnika pepelnice moguća je uporaba pripravaka na osnovi krezoksim –metila : Stroby WG  (K-35 d)ili Collis ( K-28 d) ili  trifloksistrobina:  Zato 50 WG (K-35 d). Uporaba sumpornih pripravaka nije uputna jer na temperaturama iznad 28⁰C može doći do fitotoksičnosti.

Zaštita od  uzročnika plamenjače i pepelnice moguća je primjenom kombiniranih pripravaka na osnovi strobilurina : Cabrio Top DF (K-35 d) , Quadris,( K-35d).

Prilikom izbora pripravaka voditi računa o karenci!

Zaštitu provesti prema uputama na etiketi SZB. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu propisno zbrinuti.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis