Obavijest proizvođačima jabuka i kruška 10.07.2015.

Zadnjih par dana u Varaždinskoj županiji, ovisno o lokalitetu palo je između 11-14 litara kiše. U narednom razdoblju predviđaju vrlo visoke temperature, te je potrebno je provoditi preventivnu zaštitu protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) nekim od površinskih fungicida: Delan SC 750, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP. Polyram, Antracol WG 70, Ziram i dr.

U nasadima gdje se pojavljuje pepelnica moguće je koristiti neke pripravke na bazi sumpora. Pripravci na bazi sumpora na višim temperaturama mogu biti fitotoksični pa je potrebno prskati u večernjim satima kada su temperature niže ili u ranim jutarnjim satima kada nema rose.

Za suzbijanje druge generacije jabučnog savijača koristiti neke od insekticida: Calypso 480 SC, Match EC, Mimic SC, Runner SC, Mospilan SP, Affirm WG.

U nekim je intenzivnim voćnjacima utvrđena prisutnost jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Njena prisutnost najčešće se primjećuje na korijenovim izdancima i korijenovom vratu kao bijele paučinaste niti ispod kojih se nalaze uši koje ako stisnemo ispuštaju crvenu boju. Suzbijaju se najčešće zajedno sa ostalim vrstama uši, savijača i drugih štetnika no često treba pristupiti i dodatnom suzbijanju. Suzbija se prije kretanja vegetacije ili poslije berbe prskanjem zone gdje se uši zadržavaju.

Preporuča se i pregledavati nasade na prisutnost crvenog voćnog pauka. Visoke temperature i nedostatak oborina pogoduje razmnožavanju ovog štetnika. Prag štetnosti je zadovoljen kada broj pauka po listu pomnožen sa brojem dana do berbe iznosi više od 500. Od akaricida dozvolu uz ograničenja imaju Apollo, Demitan SC, Vertimec EC, Envidor SC, Zoom SC.

Važno je pratiti ograničenja primjene za preparate vodeći se „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća“ – dio integrirane zaštite.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić, dipl. ing. agr.
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis