Obavijest voćarima! 07.07.2015.

Od posljednje preporuke proteklo je 14 dana,. Temperature su izrazito visoke , bez vlage, što pogoduje razvoju koprivine grinje na jabukama. Obilaskom terena utvrđena je velika zaraza u voćnjacima, kao i na pojedinim lokacijama pojava mušica šiškarica lišća jabuke (Dasyneurea mali ).

Za suzbijanje  pepelnice potrebno je  koristiti neki od fungicida: Stroby DF, Luna experience SC,  Nativo WG, fungicidi na osnovi sumpora ili mehanički odstraniti izbokje koji su zaraženi.

Moljac okruglih mina – insekticidi za suzbijanje je Affirm, Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Decis 2,5 EC (koji je ujedno i registriran za suzbijanje mušice šiškarice lišća jabuke. Zaštitu provesti samo u nasadima u kojima su uočeni simptomi napada- uvijeni listovi na vrhu izbojka, crvene boje sa najmanje 15 lišinki u uvijenom dijelu).

Koprivina  grinja-ako se zamijeti pojava crvenog voćnog pauka (naročito u narednom periodu kad su najavljene visoke temperature zraka bez oborina ) potrebno je provesti zaštitu  akaricidima u žarištu, sa visokim utroškom škropiva- Apollo 50 SC, Demitan SC, Vertimec 018 EC, Kraft , Masai i Zoom 11 SC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis