Obavijest voćarima! 02.07.2015.

U nasadima jezgričavog voća preporučujemo preventivnu zaštitu od bolesti krastavosti ploda (Venturia inaequalis) koristeći se jednim od preventivnih pripravaka: Dithane M- 45, Star 80, Delan 700WDG, Mankozeb, Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG i dr.

U jabukama za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) upotrijebiti pripravke na osnovi sumpora.

Za suzbijanje minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) može se primijeniti jedan od pripravaka: Calypso 480 SC,  Mospilan  20 SP. Isti pripravci suzbijaju  i jabučnog savijača (Cydia molesta).  Budući da se let jabučnog savijača i ostalih uzročnika crvljivosti javlja do početka rujna preporučujemo redovitu zaštitu plodova jabuke i kruške uz mogućnost upotrebe jednog od pripravaka: Calypso 480 SC, Runner 240 SC, Rely 40, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC i dr.

Pratiti populaciju crvenog pauka (Panonychus ulmi) i primijeniti jedan od akaricida .

Prije upotrebe obavezno pročitati upute priložene uz pripravak te evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis