Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 15.06.2015.

Za slijedećih nekoliko dana predviđa se promjenjivo vrijeme sa mogućom pojavom lokalnih oborina, a od prethodne preporuke za zaštitu bilja proteklo je 10 dana. Prije oborina potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu jabuke i kruške nekim od dolje navedenih pripravaka:

CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, MERPAN 80 WDG¸ KASTOR, DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45, POLYRAM DF, DELAN SC 750 i dr.

U nasadima gdje prisutna pepelnica vršiti mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Ukoliko koristite pripravke na bazi sumpora voditi računa o ograničenjima kod miješanja sa nekim od gore navedenih fungicida te primjenu obavljati kod temperatura nižih od 25°C. U nasadima gdje je jak napad pepelnice mogu se koristiti i sistemici: NIMROD 25 EC,CRYSTAL, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE,TOPAS 100 i dr.

Početkom mjeseca su zabilježeni ulovi jabučnog savijača, a bilježene su temperature preko 35 °C, tako da je potrebno ponoviti zaštitu protiv ovog štetnika, nekim od sredstava navedenim u prethodnoj preporuci.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis