Obavijest proizvođačima kukuruza! 15.05.2015.

Nakon ovogodišnje sjetve kukuruza i primjene zemljišnih herbicida na području Koprivničko-križevačke županije palo je oko 10 litara kiše 28. travnja te još 8-12 litara 2. svibnja. Ovisno o roku sjetve i primjene zemljišnog herbicida te količini kiše koja je pala nakon toga, na pojedinim parcelama zasijanim kukuruzom potrebno je obaviti korektivnu primjenu herbicida.

Protiv trajnih i jednogodišnjih travnih korova moguće je koristiti pripravke Motivell, Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC, Nicosh, Nisha, Samson Extra 6 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Tarot 25 DF, Sorgum,Titan, Magnum.

Protiv trajnih i jednogodišnjih širokolisnih korova možete koristiti pripravke Banvel 480 S, Kolo 480 S, Faraon, Samba, Palacid 480, Motikan, Starane 250 EC, Comet 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Starline, Patrol 200, Basagran 480, Basagran Super, Cambio, Callam, Casper 55 WG i dr.

Postoje i gotove kombinacije za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova kao što su Principal Plus 66,5 WG i Cyntel 51 WG.

Tretiranje obavite po mirnom vremenu bez vjetra kako ne bi došlo do zanošenje herbicida na susjedne osjetljive kulture!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis