Obavijest voćarima 29.04.2015.

Jučerašnja kiša uzrokovala je prve ovogodišnje infekcije uzročnikom  krastavosti jabuka    (Venturia inaequalis) i  krušaka ( Venturia pyrina).

Zbog toga za zaštitu jabuka preporučujemo upotrebu pripravaka sistemičnog djelovanja ( Score  250 EC, Difcor, Indar 5 EW, ) koji će djelovati kurativno ( prekinuti infekciju) u kombinaciji sa jednim od pripravaka na bazi mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 i dr.) ili ditianona ( Delan 700 WDG) radi produžetka  preventivnog  djelovanja.

Pripravci na bazi mankozeba smiju se u sustavu integrirane zaštite bilja koristiti maksimalno 3 puta u vegetaciji i to ne zaredom.

Po završetku cvatnje koštičavog voća  potrebno je provesti zaštitu od šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila) pripravkom  na bazi kaptana ( Captan WP 50.)

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.                                                            

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis