Obavijest proizvođačima jagoda! 20.04.2015.

Obilaskom  proizvođača  jagoda na otvorenom, utvrđen je početak cvatnje . Ukoliko se  u doba cvatnje i plodonošenja jagoda, javi promjenjivo vrijeme sa temperaturama 15-20°C i visokom relativnom vlagom tada se javlja veća mogućnost  pojave bolesti; sive plijesni (Botrytis cinerea)  . Tretiranje protiv ove bolesti provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji, na kraju cvatnje kao i  početkom zriobe, ukoliko u tom periodu nastupi period sa oborinama.

Stoga se upozoravaju proizvođači da prate vremenske prilike i na osnovu toga odluče o potrebi tretiranja. Kod odabira fungicida treba voditi računa o karenci.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Koncentracija/doza

Karenca

Piraklostrobin +Boskalid:   

Signum      DF    

1,5 kg/ha

  3 dana, max 2 X godišnje

Ciprodinil+ Fludioksonil

Switch 62,5 WG 

1kg/ha

 7 dana ,max 3 X godišnje

Fenheksamid:                      

Teldor SC 500    

1,5 kg/ha

 3 dana, max 2 X godišnje

Pirimetanil                         

Pyrus 400 SC      

2l/ha

 3 dana , max 3 X godišnje

Proizvođači jagoda također trebaju pratiti i pojavu štetnika. U intenzivnom uzgoju  jagoda mogu se javiti problemi sa slijedećim štetnicima : crveni pauci (Tetranychus spp.),grinje (Acarina)  tripsi (Thrips spp.),  lisne uši ((Aphididae spp), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) . Pratiti pojavu ovi štetnika tretiranje obavljati samo po potrebi i pridržavati se svih ograničenja vezanih uz upute za svako sredstvo.

U tablici 2 navedena su sredstva koja imaju dozvolu za uporabu u jagodama.

Tablica 2.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Namjena

Abamektin

KRAFT 18 EC

 

VERTIMEC 018 EC

crveni pauci, kalifornijski trips

koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Spinosad

 

LASER

 

kalifornijski trips

 

 

Dimetoat

CALINOGOR

CHROMOGOR

PERFEKTHION

 

grinje,tripsi, lisne uši

Imidakloprid

DALI

staklenički štitasti moljac, jagodina lisna uš

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

lisne uši

 

Alfa-cipermetrin

 

FASTAC 10 EC

staklenički štitasti moljac, duhanov štitasti moljac, lisne uši, sovice pozemljuše, sovice

Pirimikarb

PIRIMOR 50 WG

lisne uši

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

lisne uši, tripsi, štitasti moljci, sovice

Za većini insekticida  vrijedi pravilo da  je tretiranje  dozvoljeno samo nakon leta pčela. Ne smije se koristitiu cvatnji, uključujući i korove u cvatnji, a neki smiju ići samo nakon berbe.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis