Obavijest proizvođačima jabuke i kruške! 23.03.2015.

Jabuke i kruške na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se u fazi otvaranja vršnih pupova i pojave prvih listića.

Nakon provedene rezidbe, voćarima preporučamo da obave zaštitu nasada jabuka i krušaka nekim od pripravaka na osnovi bakra (Modra galica, Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion flow SC, Cuprablau Z, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP-Manica).

Koncentraciju pripravka prilagodite fenofazi jabuke i kruške u trenutku primjene. Zaštita bakrenim pripravcima obavezna je mjera u nasadima jezgričavog voća u kojima je proteklih sezona evidentirana bakterijska palež (Erwinia amylovora).

Radi suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Crveno ulje ili Modro ulje).

Za toplih dana s temperaturom iznad 15°C moguća je  masovnija pojava jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum). Kemijske mjere zaštite od jabučnog cvjetara potrebne su samo ako je štetnik prisutan u voćnjaku i to u kritičnom broju (npr. ako se otresanjem na 100 izboja  pronađe više od 20-30 cvjetara). Najugroženiji su manji voćnjaci uz šume te njih kao i voćnjake u kojima su proteklih godina zabilježene štete treba redovito pregledavati! Posljednjih nekoliko sezona najviše šteta od jabučnog cvjetara bilježimo u voćnjacima na kalničkom području. Za suzbijanje jabučnog cvjetara dopuštenje ima pripravak Decis 2,5 EC. Navedeni pripravak nije dopušten u integriranoj proizvodnji jezgričavog voća

U voćnjacima gdje su ranijih sezona zabilježene štete od potkornjaka preporučamo postavljanje lovki koje se sastoje od alkoholnih mamaca i crvenih ljepljivih ploča. Alkoholni mamac čini plastična boca u kojoj se nalazi 50% -tni etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Bocu je potrebno pričvrstiti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča. Za kontrolu leta potkornjaka potrebna je 1 lovka na 1 ha, a ako lovke koristimo za suzbijanje potrebno je 8-10 lovki na 1 hektar voćnjaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis