Obavijest proizvođačima oraha! 30.07.2014.

U periodu od 15. do 29. srpnja na žutoj ljepljivoj ploči s atraktantom postavljenoj u Cvetkovcu zabilježili smo ulov od 150 jedinki orahove muhe (Rhagoletes completa). Orahova muha odlaže jaja u zelenu lupinu ploda. Ličinke orahove muhe žive i hrane se unutar zelene lupine pa ona s vremenom pocrni i zalijepi se za ljusku oraha. Let orahove muhe traje od sredine srpnja do kraja rujna, no štetniji je raniji napad jer može utjecati na kakvoću jezgre.

U protekle dvije godine štete od orahove muhe bilježimo na području cijele Koprivničko-križevačke žuapanije.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu ima Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja s razmakom od 14 dana.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. Sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis