Obavijest voćarima! 28.07.2014.

U zaštiti jabuke protiv uzročnika krastavosti primijeniti pripravke na bazi kaptana, mankozeba, dodina ili pripravke na bazi strobilurina koji osim na krastavost djeluju i na pepelnicu.

Za suzbijanje pepelnice moguća je primjena pripravaka na bazi sumpora.

U nasadima u kojima je od posljednje zaštite prošlo više od 14 dana potrebno je ponoviti zaštitu protiv jabučnog savijača insekticidima: Pyrinex 250 ME, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                           Vesna Bradić dipl .ing. zaštite bilja
 

Pripremi za ispis