Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru! 06.06.2014.

Plodovito povrće u zaštićenom prostoru započinje sa zriobom . Osobito je važno, radi berbe, voditi računa o karenci korištenih sredstava, radi svako dnevne berbe. Ako je i bila zaštita vrijeme berbe prilagoditi karenci.  Na nekim lokalitetima unutar županije primijećena je pojava grinje, stjenica i tripsa.

Zaštitu protiv grinje treba provesti na početku zaraze, napada, i to u žarištu pojave sa visokim utroškom škropiva. Preventivne mjere suzbijanja grinje su podizanje relativne vlage zraka i uklanjanje korova, iznošenje biljnih ostataka, te izbalansirana gnojidba. Akaricidi registrirani u ZP su; Vertimec 018 EC( rajčica, krastavac, dinja, lubenica, paprika) K 3 dana za papriku i krastavac, 7 dana za rajčicu, Kraft 18 EC rajčica K 7 dana, Apollo 50 SC krastavac, K 7 dana.

Razvoju tripsa pogoduja visoka temperatura, odlaže veliki broj jaja, ima 12-15 generacija u ZP te brzo postaje rezistentan na insekticide. Suzbijanje tripsa potrebno je izvršitit na osnovu ulova na plavim ljepljivim pločama. Suzbijanje insekticidima; Laser, Vertimec, Kraft( rajčica). Vydate 10 L sa karencom od 7 dana.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!

 Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis