Obavijest proizvođačima lijeska ! 02.06.2014.

Pregledom nasada lijeske uočeni su na listovima simptomi pjegavosti lista

( Gloeosporium coryli). Za suzbijanje ove bolest kao ni drugih bolesti lista  ne postoje registrirani pripravci u RH.

Osim toga bilježimo pojavu   lisnih ušiju (Aphididae ) u nešto manjem intenzitetu nego u prethodnoj godini, tako da upozoravamo proizvođače da izvrše pregled. Za suzbijanje ovih štetnika za sada je registriran pripravak: Kaiso .

U nasadima lijeske potrebno je izvršiti pregled na prisutnost ljeskotoča (Balaninus nucum) i to metodom otresanja. Pregled treba raditi u rano jutro ili navečer. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu. U prethodnoj godini veći ulov je bio tijekom lipnja.Za sada su u RH za suzbijanje ovog štetnika registrirani pripravci: Calypso SC 480 ( na mnogim drugim kulturama registriran je i za suzbijanje lisnih ušiju) i Mesurol WP 50.

Oštećenja na plodovima koje uzrokuju štetnici ( ljeskotoč i stjenice) kao i vlažno vrijeme sa dosta oborina , mogu kao posljedicu imati jaču pojavu smeđe truleži ploda( Monilia spp).

Za suzbijanje ove bolest registriran je pripravak Bordoška juha Caffaro20 WP i to tijekom svibnja i lipnja ,( pridržavati se ograničenja u vezi primjene navedene u uputi).            

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 
 

                                                                   

Pripremi za ispis