Obavijest proizvođačima krumpira 08.05.2014.

Područje Bjelovarsko–bilogorske županije poznato je po proizvodnji krumpira i to posebno sorata koje su predviđene za preradu, zbog prateće industrije „Franck“. Području na kojima postoji višegodišnji intenzivni uzgoja ove kulture, predstavljaju veću opasnost za pojavu plamenjače krumpira, osobito u ovakvoj vlažnoj godini. Osim toga zima je bila vrlo topla tako da na polju susrećemo dosta izniklog krumpira iz preživjelih lanjskih gomolja, koji može biti izvor zaraze za ovu godinu. Kod ranije zasađenih sorata krumpir se nalazi pred zatvaranjem redova, a kod većine parcela voda se zadržava između humaka zbog velikih količina oborina.

Najznačajnija bolest na krumpiru je plamenjača krumpira (Phytophthora infestans). Razvoju ove bolesti pogoduju umjerene temperature i dugotrajno vlaženje lišća. Uzak plodored, temperature oko 20 °C (pojava bolesti moguća je i na znatno nižim temperaturama), dosta oborina, dugo zadržavanje rose, stajanje vode između humaka,

Proizvođači krumpira stoga trebaju stalno pratiti svoje usjeve i njihovo zdravstveno stanje. Obično se prva tretiranja protiv plamenjače krumpira provode prije zatvaranja redova. Kasnije se uporaba fungicida određuje prema uvjetima za razvoj bolesti, a razmaci između tretiranja najčešće se kreću od 6 do 10 dana. Zaštitu je najbolje provoditi preventivno, dakle prije pojave vidljivih simptoma (na licu lista svijetlozelene pjege koje kasnije posmeđe ,a sa donje strane za vlažnog vremena bijelo-sivkasta prevlaka).

Druga vrlo značajna bolest krumpira je crnu pjegavost (Alternaria solani), a njoj pogoduju nešto više temperature uz visoku vlažnost .Ova bolest se prepoznaje po okruglim tamnim pjegama na listu. Unutar pjega su jasno vidljivi crni koncentrični krugovi. U tablici 1 i 2 prikazani su svi registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače i alternarije krumpira. Nesistemične fungicide moguće je koristiti u uzgoju krumpir na manjim površinama za vlastite potrebe i to prije pojave simptoma bolesti.

Nesistemični fungicidi
Djelatna tvar
Naziv pripravka
Pripravci na bazi bakra
BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ,
BLAUVIT *
BORDOŠKA JUHA *
BORDOŠKA JUHA 20 WP *
BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA
BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP *
BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20 *
CHAMPION
CHAMPION  FLOW SC
CHAMPION WG 50
CUPROCAFFARO 50 WP
CUPROLINE*
CUPRABLAU Z
GYPSO*
KOCIDE DF*
KUPROPIN
MODRA GALICA
NEORAM WG
NORDOX 75 WG,
NORDOX SUPER 75*
PLAVI KAMEN  
RAME CAFFARO 
MODRA GALICA
Bakar +Propineb
BAKRENI ANTRACOL WP 63 **
Propineb
ANTRACOL WG 70
Mankozeb
DITHANE M-45
PINOZEB M-45
MANKOZEB
STAR 80 WP
CRITTOX MZ 80**
CAIMAN WP **
MANKONOR**
CADILLAC 80 WP
MANKOKAL**
DITHANE DG NEOTEC
Metiram
POLYRAM DF
Fluazinam
SHIRLAN 500 SC
SHEILA***
SHAKAL 500 SC
Klortalonil
DACONIL 720 SC **
Zoksamid
ELECTIS WG **

* Krajnji rok za prodaju i upotrebu sredstava 01.01.2015.

**Krajnji rok za prodaju i upotrebu sredstava 01.07.2014.

***Krajnji rok za prodaju i upotrebu sredstava 01.06.2015.

Sistemični fungicidi i sistemični s ograničenom pokretljivošću
Djelatna tvar
Naziv pripravka
Bolest
Difenconazol
DIFCOR
Alternaria solani
Azoksistrobin
ORTIVA
Altrenaria solani
Benalaksil + mankozeb
FANTIC M
GALBEN M
BALDO M*
 
Phythphora infestans
Benalaksil + bakar
GALBEN C 
BALDO C*
 
Phythphora infestans
Metalaksil-M i mankozeb
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP**
MATADOR GOLD**
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 
 
 
Phythphora infestans
Propamokarb + mankozeb
TATTOO*
Phythphora infestans
Propamokarb +flupikolid
INFINITO
Phythphora infestans
Dimetomorf + mankozeb
ACROBAT MZ *
ACROBAT MZ WG
Phythphora infestans
Altrenaria solani
Mandipropamid
REVUS
Phythphora infestans
Mandipropamid + mankozeb
PERGADO MZ
Phythphora infestans
Cimoksanil + propineb
ANTRACOL COMBI WP 76
Phythphora infestans
Altrenaria solani
Cimoksanil+metiram
AVISO DF
Phythphora infestans
Cimoksanil+bakar
CURSATE B WG
Phythphora infestans
Ciazofamid
RANMAN 400 SC
Phythphora infestans
Famoksadon + cimoksanil
EQUATION PRO
Phythphora infestans
Iprovalikarb + propineb
MELODY DUO WP 66,75
Phythphora infestans
Altrenaria solani

U narednim danima prognoziraju se i dalje oborine tako da bi trebalo provesti i tretmane folijarne prihrane i korištenje biostimulatora i to čim dopuste vremenske prilike.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl .ing. agr.
E-mail:Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis