Obavijest proizvođačima krumpira! 25.03.2014.

Jedna od mogućnosti u suzbijanju jednogodišnjih travnih,širokolisnih i djelomično višegodišnjih korova u krumpiru je primjena totalnih herbicida i to najbolje prije nicanja krumpira, a po dozvolama do fenofazama po BBCH ( 1-14). Rani krumpir se tretira do ponika najviše 10% korova. Većina sorata može se tretirati kada ponikne do 40% korova ili kada su biljke do maksimalne visine od 15 cm i to pripravcima na bazi dikvata: Diqua ili Misson.

U zaštiti protiv korov nakon sadnje , a prije nicanja ( najmanje 7 dana) može se koristiti nekoliko herbicida.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih ( koštan, muhar, svračica) i nekih širokolisnih mogu se koristiti herbicidi na bazi pendimetalina : Stomp 330 E,Dost 330 EC, Strong, u dozi 4-6 l/ha, Pendigan 330 EC u dozi od 4 l/ha, Panida grande u dozi 3-4,6 l/ha

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih travnih korova koriste se herbicidi na bazi :

Flurokloridona

Ares 25 EC*,Master 25 EC,  Racer 25 CS,Racer 25 EC, Roko, Rubin* u dozi od 2 l/ha (ako se primjenjuje u kombinaciji doza se smanjuje na 1,5 l/ha , koristi se prije nicanja krumpira i ograničava plodored )

 *Krajnji rok za upotrebu 01.01.2015.

Klomazona

Clon 480 EC, Orion* 0,15-0-2 l/ha ( ograničava plodored i vrlo hlapljiv pa može oštetiti susjedne usjeve ako prilikom tretiranja bude i najmanji vjetar, koristi se prije nicanja krumpira i najčešće u kombinacijama ).

Prosulfokarba:Filon 80 EC u dozi 4-5 l/ha

Za suzbijanje širokolisnih korova nakon sadnje , a prije nicanja krumpira mogu se koristiti pripravci na bazi linurona: Linurex 50 SC u dozi 1,2 l/ha ili Afalon disperzija (ne u mladom krumpiru) u dozi 1,35 l/ha.

Uskolisni i širokolisni jednogodišnji korovi mogu se suzbijati i nekim od slijedećih herbicida na bazi metribuzina :

Scorpio 70 WG , Senat WG*, Senior ,Sencor 70 WP* , Sencor 70 WG, Tor 70 WP*,Tor 70 WG*, Metriphar, Metro*, Mistral 70 WG ,Joker*, Demet 70 WG*   u dozi 0,75-1,5 kg /ha i dr

( Ovaj preparat koristi se i nakon nicanja krumpira u dozi 0,5-0,75 kg/ha do visine5-10 cm krumpira, postoje sorte koje su osjetljive na njegovu primjenu. Zbog moguće fitotoksičnosti, za sunčanih i toplih dana tretiranje kod izniklog krumpira, treba obaviti u poslijepodnevnim satima kada se biljke oporave).

Plateen WG 41,5 2-2,5 kg/ha preparat na bazi flufenacet i metribuzina može se koristiti za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sadnje prije nicanja krumpira.

Ovdje treba napomenuti da je važno poznavati sastav korova i prema njemu odabrati herbicide . Najbolji učinak u suzbijanju korova krumpira dobiva se kombinacijama nekih od gore navedenih herbicida. Djelotvornost ovih herbicida ovisna je o oborinama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonm o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Pripremi za ispis