Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 21.03.2014.

Visoke dnevne temperature zraka koje bilježimo proteklih dana uvjetovale su brz razvoj pupova na kruškama i jabukama.Jabuke se nalaze u razvojnoj fazi mišijih ušiju, a na sorti Idared može se uočiti rozi vrh cvijeta.

Obzirom da meteorolozi najavljuju kišu početkom narednog tjedna preporučujemo preventivnu zaštitu jabuka i krušaka protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) kontaktnim organskim fungicidima:

Delan 500 SC, Delan 700 WDG,Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Mankonor.

Pregledom nasada uoćeni su i prvi simptomi pepelnice(Podosphaera leucotricha)  na tek otvorenim mladim listićima pa upzoravamo na njenu pojavu. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora.

U nasadima jabuka gdje je prisutna krvava uš (Eriosoma lanigerum), potrebno je prije cvatnje izvršiti tretiranje aficidom Pirimor 50 WG. Prezimljava na korjenovom vratu stoga za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

Porast temperature zraka pogoduje razvoju populacije crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) osobito u nasadima s jakom prošlogodišnjom zarazom, pa voćarima savjetujemo da prate populaciju ovog štetnika.

U kruškama u ovom momentu ne koristiti insekticide za suzbijanje kruškine buhe ( Psylla pyri).

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi .

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis