Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 24.07.2013.

Na feromonskim klopkama i dalje bilježimo ulov leptira breskvinog savijača (Cydia molesta), breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i šljivinog savijača (Cydia funebrana) te nova odložena jaja na plodovima šljive. Na plodovima napadnutim gusjenicama navedenih štetnika vrlo često se razvija i trulež.

Primjenu insekticida protiv navedenih uzročnika crvljivosti plodova breskve, nektarine i šljive preporučamo samo na sortama na kojima je moguće ispoštovati propisanu karencu insekticida (najmanji broj dana koji mora proteći od primjene insekticida do početka berbe).

Za suzbijanje šljivinog savijača registrirani suinsekticidi Beta-Baythroid (karenca 7 dana), Insegar 25 WP (karenca 35 dana) ili Coragen 20 SC (karenca 14 dana), a za zaštitu od breskvinog savijača na breskvi dozvoljeni su Reldan, Lino, Rely, Rogor, Chromgor, Calinogor, Sistemin E-40 (karenca 21 dan), Coragen 20 SC (karenca 14 dana), Affirm (karenca 7 dana).

Za zaštitu od mogućeg razvoja truleži na plodovima u dozrijevanju mogu se koristiti fungicidi kratke karence Teldor 500 SC ili Indar EW (karenca 3 dana) ili Signum (karenca 7 dana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. Sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis