Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 03.06.2013.

U dane vikenda ovisno o lokalitetu palo je između 20-40 l/m2 kiše, te su zabilježeni novi uvijeti za infekciju fuzikladijem ili krastavosti (Venturia inaequalis). Voćare upućujemo da čim prije obave zaštitu intenzivnih nasada jabuke i kruške protiv spomenute gljivične bolesti korištenjem sistemičnihfungicida uz dodatak jednog od kontaktnih .

U nasadima kruške  moguća je primjena fungicide kontaktnog djelovanja.

Prilikom odabira  fungicida koristiti  ona  koja su do sada korištena najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis