Obavijest vinogradarima! 27.05.2013.

Vinogradarima preporučujemo izvršiti  zaštitu sistemičnim fungicidima nakon  obilnih oborina  protiv   plamenjače (Plasmopara viticola):Verita, Profiler, Mikal Flash, Winner, Attila, Rival, Alonso, Mikal Premium F, Shavit F,  Galben F, Baldo F, Forum Star, Ridomil gold kombi  45 WG, Cursate F, Pergado F.
Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti jedan od fungicida: Sumpor SC, Chromosul 80, Crystal.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
 E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis