Obavijest proizvođačima koštičavog voća 02.05.2013.

Nakon cvatnje u nasadima breskve, nektarine i šljive preporuča se izvršiti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila. Od pripravaka predlažemo: Captan 50, Captan WP 50 ili Stoper)

Od sredine travnja u nasadima bresaka bilježimo let breskvinog savijača (Cydia molesta. Voćare upućujemo na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. U narednom razdoblju očekujemo porast populacije lisnih uši, stoga je potrebno vršiti kontrolu na njihovu prisutnost.   )

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
e-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis