Obavijest ratarima 29.04.2013.

Proizvođačima ozimog ječma preporučujemo pregled na napad bolesti sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) u fazi klasanja.

Simptomi sive pjegavosti lista vide se kao izdužene sive pjege omeđene tamnim rubom, a mrežasta pjegavost lista u pjegama mrežastog izgleda.

Proizvođače jarog ječma također upućujemo na pregled njiva na napad mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida Amistar opti, Amistar Extra, Duett ultra, Prosaro 250 EC, Controlan, Falcon EC 460 EC, Opus Team, Tilt CB 187,5 FW.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail:
Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis