Obavijest proizvođačima jagoda 26.04.2013.

Jagode uzgajane na otvorenom, nalaze se u fazi cvatnje. Ukoliko u vrijeme početka cvatnje i tijekom plodonošenja nastupi vlažnije razdoblje, postoji veća opasnost od pojave sive plijesni (Botrytis cinerea). Znakove bolesti možemo naći na cvijetu i listovima no najčešće napada plodove gdje radi najveće štete. Bolest se na plodovima pojavljuje u obliku smeđe pjege sa karakterističnom sivkastom prevlakom i dovodi do propadanja ploda. Tretiranje protiv ove bolesti provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji, na kraju cvatnje kao i početkom zriobe ukoliko u tom periodu prevladava kišno vrijeme.

Stoga se upozoravaju proizvođači da prate vremenske prilike i na osnovu toga odluče o potrebi tretiranja. Kod odabira fungicida treba voditi računa o karenci. 

Prva tretiranja moguće je provesti pripravcima koji imaju duže karence:

Kidan, Lupo* (karenca 14 dana)

Za kasnija tretiranja:

  • Switch 62,5 WG (karenca 7 dana)
  • Teldor SC 500 (karenca 4 dana)
  • Trichodex WP (karenca 4 dana)
  • Signum DF (karenca 3 dana)
  • Pyrus 400 SC (karenca 3 dana)

*Ovim pripravcima je istekla registracija no primjena im je dozvoljena do 01.04.2014.

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema: Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva. 

Jadranka Berić, dipl. ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis