Obavijest proizvođačima jabuka 24.04.2013.

Od zadnje preporuke na području županije palo je od 30-40 mm kiše po metru kvadratnom ovisno o lokalitetu. Stoga je potrebno ponoviti zaštitu od uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od sistemičnih pripravaka na osnovi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Cros, Scissor), fenbukonazola (Indar 5 EW), bitertanola (Baycor WP 25), flusilazola (Punch 10 EW) uz dodatak kontaktnog pripravka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80 WP).

Krajem cvatnje nasade pregledati na prisutnost lisnih uši i po potrebi dodati jedan od insekticida: Actara 25 WG, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP koji će ujedno djelovati na voćnu osicu.

Visoke temperature koje se najavljuju krajem tjedna pogodovati će razvoju crvenog pauka. Nasade redovito pregledavati i po potrebi primijeniti akaricid. Prag štetnosti za crvenog voćnog pauka nakon cvatnje iznosi 3-5 pauka po listu vizualnom metodom ili 1000-2000 pauka metodom otresanja.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača u večernjim satima kada pčele ne lete.

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis