Obavijest ratarima 10.04.2013.

Nakon dužeg kišnog perioda kad vremenske prilike to dozvole, potrebno je izvršiti zaštitu žitarica protiv korova. U važnije korovne vrste strnih žitarica pripadaju osjak, slak, ladolež, svinjak, gavez, kamilica, jarmen, galium, mišjakinja od širokolisnih te pirika, mačji repak, divlja zob, slakoperka, lisičji repak, vlasnjača od uskolisnih. Korovnu floru potrebno je suzbiti radi konkurencije biljci za vodu i hranjiva, a kasnije je otežana žetva žitarica.

 

Širokolisni korovi
Uskolisni korovi
Uskolisni i širokolisni korovi
Grodyl
Puma extra
Hussar OD
Sekator OD
Sansac
Logran 20 WG
Sekator WG
Axial 50 EC
Lintur 70 WG
Ally 60 PX
 
 
Basagran 480
 
 
Deherban combi
 
 
Lancelot 450 WG
 
 
Starane 250
 
 
Boss SL
 
 
Fox
 
 
Vega
 
 
Mustang SE
 
 
Esteron Extra 600 EC
 
 
Exel D+
 
 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura u 2013.godini (samo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis