Obavijest voćarima 03.08.2012.

Preporučujemo voćarima ponoviti preventivnu zaštitu kasnih (zimskih) sorata jabuka od uzročnika bolesti krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) koristeći se jednim od pripravaka: Captan 50 WP, Stoper, Merpan, Zato 50WG, Stroby WG.

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučujemo Zato 50WG ili StrobyWG.

Za jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od pripravaka: Reldan 40EC, Lino, Rely40, Pyrinex 250ME, Calypso SC480, Mospilan 20 SP.

U voćnjacima gdje je prisutan moljac kružnih mina ( Leucoptera malifoliella), treća generacija, koristiti pripravak koji ima djelovanje na oba štetnika.

Obratiti pozornost na vrijeme berbe i karencu!

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača.

Mara Maglić dipl.ing.
e-mail: Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis