Obavijest proizvođačima jabuka 17.05.2012.

Zadnjih dana je na području županije ovisno o lokalitetima palo 30-50 mm kiše te treba ponoviti zaštitu nasada jabuka protiv čađave krastavosti jednim od sistemičnih pripravaka: Score 250 EC, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E, Baycor WP 25 uz dodatak kontaktnog fungicida na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG) ili metirama ( Polyram DF).

Prilikom odabira pripravka za zaštitu nužno je voditi računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari tijekom jedne vegetacijske sezone.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača .

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr

Pripremi za ispis