Obavijest proizvođačima koštićavog voća! 12.04.2012.

Koštićave voćke nakon cvatnje prije najavljenih oborina treba preventivno zaštititi od infekcije uzročnikom šupljikavosti i kozičavosti lista  jednim od pripravaka prema dozvolama na pojedinim kulturama:
Trgovački naziv
kultura
bolest
Merpan 50 WP,Captan WP 50,Captan 50,Stoper
Koštićavo voće
šljiva
Šupljikavost lista
Narančasta pjegavost
Dithane M-45,Pinozeb M-45,Star 80 WP,Caiman WP,Cadillac 80
Critox MZ 80
Dithane DG Neotec
Šljiva,trešnja,višnja
 
šljiva
Trešnja,višnja
Narančasta pjegavost
Kozičavost
kozičavost
kozičavost
 
Također treba pregledati nasade na prisutnost lisnih uši i po potrebi uključiti insekticid prema važećim registracijama:
Trgovački naziv
Aktivna tvar
kultura
štetnik
Pirimor 50 WG
pirimikarb
breskva, marelica, višnja
Lisne uši
Actara
tiametoksam
breskva,nektarina
Lisne uši,zelena breskvina uš
Calypso SC 480
tiakloprid
Breskva,nektarina,marelica,trešnja
Lisne uši
Confidor SL 200,Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL,Dali,Congo
imidakloprid
Koštićavo voće
Zelena breskvina uš,miner okruglih mina
Mospilan 20 SP
Acelan 20 SP,Volley,Wizzzaard
Acetamiprid
 
Breskva,trešnja
breskva
Zelena breskvina uš,lisne uš
Teppeki 500 WG
flonikamid
breskva
Zelena breskvina uš
Zelena šljivina uš

U nasadima šljive neposredno nakon cvatnje ili u precvjetavanju preporuča se izvršiti tretiranje za suzbijanje šljivine osice primjenom insekticida na osnovi dimetoata:

Rogor 40, Chromgor 40, Zagor 40, Perfekthion

ili alfa-cipermetrina: Fastac 10, Direkt, Fascon, Alfa 10 SC. 

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača u večernjim satima kada pčele ne lete. 

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
 e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr
 
Pripremi za ispis