Obavijest vinogradarima 02.04.2012.

Vinova loza u našoj županiji je u fenofazi bubrenja pupova ili vunastog pupa. Promjenjivo vrijeme s oborinama omogućiti će infekciju uzročnikom crne pjegavosti ili fomopsisom (Phomopsis viticola).

Preporučamo preventivno tretiranje protiv navedene bolesti upotrebom bakrenih pripravaka: Nordox 75 WG, Nordox super75, Neoram WG, Kocide DF, Champion WP, Cuprablau Z, Bordoška juha, Kupropion i dr.

Navedenim pripravcima moguće je dodati sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji koji ima djelovanje na grinje. Pripravci na osnovi sumpora imaju djelovanje pri temperaturama višim od 15°C.

Zaštitu je moguće obaviti i gotovim kombinacijama mineralnog ulja i bakra: Crveno ulje, ali se isti ne smiju miješati sa sumpornim pripravcima.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu prije najavljenih oborina sukladno uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr

Pripremi za ispis