Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je sedam dana. U tom je razdoblju, ovisno o lokalitetu palo 20 do 53 mm oborina i smatra se da je prethodna zaštita isprana te je istu potrebno ponoviti.

Za preventivno suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) predlažemo primijeniti pripravke:

  • Na bazi aktivne tvari ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo ili
  • Na bazi aktivne tvari metiram*: Polyram DF ili
  • Na bazi aktivne tvari kaptan: Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Kaption 80 WG, Scab 480 SC.

*Pripravku Polyram DF ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha 28.11.2024.

Za preventivno suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo pripravke na bazi sumpora. U nasadima gdje je zabilježen jaki napad pepelnice moguće je koristiti neki od slijedećih pripravaka: Luna experience, Sercadis, Sercadis plus,Topas 100 EC i dr.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), stoga je potrebno ponoviti njegovo suzbijanje. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Porastom temperature zraka, koju prati visoka relativna vlaga stvaraju se povoljni uvjeti za rast populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka, stoga upozoravamo voćare da vrše preglede nasada na prisutnost ovih štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                               Suzana Slovic, dipl.ing.                                 

                                                              E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis