Obavijest voćarima

Od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) proteklo je tjedan dana.

Kako meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama preporučamo voćarima da preventivno zaštite nasade jabuka i krušaka protiv čađave krastavosti jednim od sljedećih površinskih pripravaka na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor) ili ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo) ili metirama (Polyram – registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine).

Za zaštitu protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha ) potrebno je dodati neki od pripravaka na osnovi sumpora. U nasadima gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom preporuča se primjena pripravaka: Luna Experience ili Sercadis.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis