Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Orahova muha ( Rhagoletis completa) je jedan od najznačajnijih štetnika na orahu.

Praćenje leta već nekoliko godina proizvođači rade postavljenjem žutih ploča. Preporuka je bar dvije ploče po ha i to sa osunčane strane  oraha, jednu na 2 m visine, a drugu nešto više na deblo udaljeno do 10 m od prethodnog. Poželjno bi bilo dodati i hranidbeni atraktan (Buminal) ili feromon radi boljeg ulova. Pregled ploča obavljati svaka 2-3 dana.

Let orahove muhe kreće u drugoj polovici mjeseca srpnja, no mogući su ulovi i nekoliko dana prije. Muha odlaže jaja u zelenu ljusku plodova, a ličinke se ubušuju u nju, plod pocrni i gubi tržnu vrijednost.

Tretiranja obavljati  5-7 dana nakon prvih ulova ovog šetnika. Razmaci između tretiranja treba prilagoditi samim ulovima, a oni mogu biti od 7-14 dana i to do  do konca kolovoza.

Na okućnicama ili kod manjeg broja stabala moguće je postaviti veći broj žutih ploča po stablu ili prekriti tlo prije izlijetanja orahove muhe vrtlarskim folijama (platnom), koje mora biti oko stabla do kraja rujna. Također moguće je radi smanjenja populacije orahove muhe postavljanje trapova sa hranidbenim atraktantom  u koji se dodaje insekticid prema dozvoli, jer kod nas za sada nema registracije za gotove atraktante. Potrebno je od 50 do 100 trapova po ha. Oni se postavlja sa južne strane krošnje na visinu 1,5 do 2 m iznad tla. Ekološki proizvođači neka provjere mogućnost korištenja istih sa nadzornim stanicama.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač (Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice ubušujući se u plod, čineći ga „ crvljivim“.

Ove godine bilježimo i veće pojave velike i male orahove lisne uši (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola), no za sada ne postoji potreba za suzbijanjem ovih štetnika. Kao i svake godine tako i ove bilježimo pojavu orahove grinje (Eryophies tristiatus), no bez  većeg značenja. Početkom vegetacije na nekim lokacijama zabilježene su štete na listovima od smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus).

U tablici 1. navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu.

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina 25 EC

Deltagri

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Piretrin l.uši, medeći cvrčak, stjenice
Granulovirus Carpovirusine EVO 2* Jabučni savijač
Spinosad Laser* Jabučni savijač
Spirotetramat Movento Lisne i štitaste uši
Klorantraniliprol Voliam Jabučni savijač

*Dozvole ekološko proizvodnji.

Navedeni insekticidi polučit će djelovanje i na orahovu muhu u slučaju potrebe za njenim tretiranjem.

Od bolesti primijećena antraknoza oraha (Gnomonia leptostyla), bolest se prepoznaje po sivo-smeđim  pjegama obrubljenim tamnim rubom na listu ili plodovima, a unutar pjege mogu se vidjeti crne točkice (plodna tijela gljive). Ovoj bolesti više odgovara vlažno vrijeme dok    bakterijozi oraha (Xsantomonas juglandis) odgovaraju više temperature i njenu pojavu trenutno bilježimo. Simptomi se manifestiraju na  listu u vidu sitnih pjegica koje se kasnije povećavaju i dobivaju crnu boju, vrlo često žile lista sa donje strane pocrne. List se s vremenom osuši no ostaje još neko vrijeme na grani. Kod kasnijeg napada na plodovima se javljaju nekrotične ulegle površine.

U zaštiti protiv bakterioza osim nekih bakrenih pripravaka čija je primjena više predviđena za proljetne i jesenske tretmane, dozvolu ima pripravak SERENADE ASO (do stadija kada je plod 50 % uobičajene veličine).

Potrebno je vršiti i pregled na pojavu gljivičnog raka oraha (Botryosphaeria dothidea), kod pregleda treba obratiti pozornost na pojavu rak-rane iz kojih se luči smola i to na deblu ili granama. Ispod kore na mjestu rana vidljive su tamne nekroze kambija. Spominje se sve češće i kao uzročnik truljenje plodova (orah, lijeska, kesten, maslina). Dijelovi biljke koje je zahvatila nekroza, može se mehanički ukloniti. Nekritizirana mjesta preporučljivo je izrezati sve do zdravog dijela. Očišćena mjesta mogu se premazati fungicidom i zatvoriti voćarskim voskom. Izbjegavati mehanička oštećenja na stablima oraha.

Tretiranja obavljati nakon završetka leta pčela uz obavezanu košnju cvjetnog podrasta.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          .

                                                                     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis