Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške na području Zagrebačka županije i Grada Zagreba ovisno o lokalitetu palo je preko 20 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja.

Obzirom da meteorolozi i dalje najavljuju oborine, preporuča se voćarima da ponove zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od slijedećih površinskih pripravaka: Delan 700 WDG, Delan pro, Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu sumpora. U nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis