Obavijest proizvođačima oraha

Obavještavamo vlasnike nasada oraha da u svoje nasade postave žute ljepljive ploče radi praćenja populacije orahove muha (Rhagoletis completa). To je  štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Registrirani insekticid za suzbijanje orahove muhe je samo Imidan 50 WG. Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja navedenim insekticidom.  Razmake između tretiranja treba prilagoditi ulovom orahove muhe na žutoj ploči, a oni mogu biti od 7-14 dana.

U nasadima oraha gdje su visoka stabla i nije moguće tretiranjem pokriti cijelo stablo, preporuča se uz insekticid dodati Buminal, proteinski mamac koji privlači orahovu muhu i tretirati samo donji dio krošnje.

Od mjera suzbijanja orahove muhe za pojedinačna stabla preporučamo postaviti veći broj žutih ljepljivih ploče u krošnje kako bi se spriječilo odlaganje jaja, a samim time i štete od ličinki.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći i gusjenice orahovog savijača (Cydia amplana) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Oba šetnika sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice koje uzrokuju crvljivost ploda. Za suzbijanje jabučnog savijača na orahu registriran je insekticid Laser, Carpovirusine EVO 2, Imidan i dr. Laser ima djelovanje i na orahovu muhu.

Uz navedene štetnike na orahu možemo naći i prisutnost velike i male orahove lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola)  i orahove grinje  (Eryophies tristiatus). Međutm, obilaskom terena nismo uočili  njihovu pojavu.

Preporučamo  vlasnicima nasada oraha da prate pojavu navedenih štetnika te prema potrebi obave tretiranje insekticidima dozvoljenim na orahu. Popis registriranih insekticida možete naći na fis tražilici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis