Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze postoje uvjeti za širenjem bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) , te je potrebno nastaviti sa zaštitom.

Za borbu protiv pepelnice primijeniti jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE, DYNALI, COLLIS, MYSTIC EC, NATIVO 75 WG, TALENDO, TELENDO EXTRA, VIVANDO itd.

Pripravci koji se mogu koristiti protiv plamenjače su: FORUM STAR, MIKAL FLASH, RIDOMIL GOLD R, CURZATE F, PERGADO F itd.

U zaštiti protiv sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) mogu se koristiti insekticidi: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, LASER, AFFIRM itd.

Također savjetujemo vinogradare da početkom srpnja u svoje nasade postave žute ljepljive ploče u svrhu monitoringa američkog cvrčka. Ploče postaviti na srednju armaturnu žicu u redu vinograda a zamjenjuju se svaka dva -tri tjedna. Ako se tijekom ovog mjeseca na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti tretiranje.

VAŽNO !

TRETIRANJE OBAVITI U VRIJEME KADA PČELE NE LETE TE PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA POKOSITI CVJETNI PODRAST !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis