Obavijest voćarima

Tijekom protekla tri dana na području Zagrebačka županije i Grada Zagreba palo je preko 40 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja.

Preporuča se voćarima da ponove zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od slijedećih površinski h pripravaka: Delan 700 WDG, Delan pro, Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu sumpora. U nasadima gdje je jača zaraza pepelnicom preporuča se primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Pošto pripravci na osnovi sumpora na višim temperaturama mogu uzrokovati fitotoksičnost, potrebno je tretiranje obaviti  u večernjim  satima kada su temperature niže.

Obzirom da i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella), potrebno je ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis