Obavijest proizvođačima soje

Preporuča se primjena herbicida u soji, u fazi nakon nicanja.

  • Širokolisni korovi: BENTA 480 SL, BENTA SUPER, BASAGRAN 480, HARMONX SX, i dr.
  • Uskolisni korovi: FUSILADE FORTE, FUSILADE MAX, LEOPARD 5 EC, TARGA, PANTERA QT, SECURE, FOCUS ULTRA, AGIL 100 EC, i dr.
  • Širokolisni i uskolisni korovi: PULSAR 40, CORUM, SALTUS, i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis