Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Zajedno sa nicanjem ozimih žitarica najčešće niču i korovi kao što su mrtva kopriva, mišjakinja, divlja zob, mišji repak, divlja zob i dr. Upravo u tom periodu dok su ozime žitarice u fazi nicanja korovne biljke su im najveći kompetitori za hranjiva, vodu, svjetlo i dr.

Jedna od mogućnosti primjene herbicida u žitaricama je u jesen nakon sjetve a prije nicanja usjeva ili nakon nicanja usjeva. Ovi herbicidi za dobru djelotvornost trebaju vlagu u tlu i štite usjev jedan duži period.

Za tu namjenu mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Tornado forte (jednogodišnji travni i širokolisni),Pendus 330 EC (jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni), Filon 80 EC (jednogodišnji širokolisni i travni), Legacy plus (jednogodišnji travni i širokolisni)

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis