Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice na području naše županije koja su u optimalnim rokovima zasijana uljanom repicom, primijećena je pojava repičine ose listarice (Athalia rosae). Na polju su zamijećene pagusjenice crnosive boje koje se hrane lišćem. Štetnik ima tri generacije godišnje, najštetnija je treća generacija čije se pagusjenice hrane lišćem uljane repice. Pojavi pagusjenica pogoduje toplo i suho vrijeme. Preporuka sve koji imaju zasijanu uljanu repicu da izvrše zaštitu protiv repičine ose listarice radi sprečavanja  šteta na usjevima. Prag odluke za suzbijanje 0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Također se usjevima uljane repice može primijetiti pojava kupusnih buhača ( Phyllotreta spp.) i repičinog crvenoglavog buhača (Psylloides chrysocephala). 

Registrirani insekticidi za suzbijanje insekata na uljanoj repici su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5FL, Karate zeon, Mospilan 20 SG, Cyclone, Poleci, Mospilan 20 SP,Cythrin max, Poleci plus, Fashtrin 15 WG, Fasthrin 10 EC, Sindoxa, Trika expert. Pristupiti tretiranju ako se uoče 2 buhača na m2 . 

Ova preporuka ne odnosi se na površine koje su zasijane postrnim usjevom i zelenim pokrovom! Prema pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi za 2019.godinu, ekološki značajne površine  smatraju se, između ostalog, površine s postrnim usjevima i zelenim pokrovom, to je mješavina koja se sastoji od barem dviju kultura(sukladno pravilniku), na EZP mora biti prisutna najmanje u razdoblju od 20. kolovoza do 15. listopada i na njim se na smiju primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Također redovito voditi evidenciju prskanja!

 

                                                                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

 

Pripremi za ispis