Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavijest  za proizvođače uljane repice koja je u fazi kotiledona (ovisno o vremenu sjetve). Potrebno je izvršiti pregled usjeva na prisutne štetnike i provesti zaštitu insekticidima protiv štetnika na uljanoj repici (od razvijenog prvog para pravih listova) koji mogu uzrokovati ekonomski značajne štete. Štetnici koji ugrožavaju usjev u ovome dijelu godine su repičina osa listarica, pipe i buhači.

Insekticidi dopušteni za primjenu na uljanoj repici su: Decis 100 EC, DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, SUMIALFA 5 FL,VANTEX, MOSPILAN 20 SG, POLECI, CYTHRIN MAX, MOSPILAN 20 SP, CYCLONE, POLECI PLUS, FASTHRIN 15 WG, FASTHRIN 10 EC, SINDOXA, TRIKA EXPERT. 

Na usjevu za zelenu gnojidbu koji je prijavljen kao Ekološki značajna površina dopuštena je primjena samo sredstava za zaštitu bilja koja su registrirana za primjenu u  ekološkoj proizvodnji.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao, paziti na pčele i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                

 

                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis