Obavijest proizvođačima kupusnjača na otvorenom

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju, naročito porastom dnevne temperature, te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim žutim i plavim ljepljivim  pločama ili feromonskim mamcima. Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom rasta: kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha (Delia radicum), kupusne stjenice (Eurydema),  kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae).

Pregledom usjeva kupusa utvrđena je velika brojnost kupusnog bijelaca, štitastih moljaca i kupusnog moljca. Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje su: FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX, NEEMAZAL-T/S, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, LASER,SUMIALFA 5 FL, BIOBIT WP, DIREKT, AFFIRM, AVAUNT EC, MOVENTO, LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, EXALT 25 SC, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, SCATTO, DEMETRINA 25 EC, DECIS 2,5 EC.

Od fungicida za primjenu na kupusu dozvoljeni su: ORTIVA, ORTIVA TOP, SCORE 250 EC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, DIFCOR, NATIVO 75 WG, NEORAM WG, ORTIVA, SIGNUM, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSIS, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, SERCADIS PLUS, ARMETIL 25.

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.  Dozvoljeni insekticidi u kelju: BIOBIT, DIREKT, MOVENTO, ALVERDE LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S, EXALT 25 SC.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, SCORE 250 EC, ORTIVA.

Obilaskom nasada cvjetače uočila sam pojavu bolesti prstenasta pjegavost. 

Dozvoljeni fungicidi u cvjetači su: ARGO, DIFCOR, INFINITO, NATIVO 75 WG, ORTIVA, SIGNUM, ORTIVA TOP, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU, Sercadis plus, ARGO, CHROMOSUL 80, KUMULUS, CUPRABLAU Z 35 WG, ARMETIL 25, AZBANY.

Dozvoljeni insekticidi u cvjetači su: FASTAC 10 EC, LASER, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, RITMUS, Affirm, Avaunt EC, SCATTO,MOVENTO,PROMANAL NEU,CLOSER, DEMETRINA 25 EC , LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, GRIAL, EXALT 25 SC.

Suzbijanje kupusnog buhača (U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiću. Rezultat provođenja testa osjetljivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                  

                                                                      Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                           e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis