Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača !

 

Ove godine je sadnja kasnih kupusnjača zbog suše išla u nešto kasnijim rokovima nego prijašnjih godina.

Kod proizvodnje i uzgoja kasnih kupusnjača obično na početku vegetacije  najveći problem predstavljaju kupusni buhači ( Phyllotreta spp ).Na  području naše županije imamo velike površine pod uljanom repicom te nakon žetve dio tih štetnika prelazi na kupusnjače.

Na nekim lokacijama je primijećena i jača pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella), a dalje tijekom vegetacije potrebno je pratiti pojavu kupusnih stjenica (Euridema spp.), let kupusnih bjelaca (Pieris spp.), kupusnih lisnih ušiju (Brevicoryne brassicae), te kupusnog moljca( Plutella xylostella), tripsa i sovica .

Za suzbijanje kupusnih buhača koristiti insekticide:

Decis 2,5 EC,  Fastac 10 EC*, Cythrin max i dr.

Za suzbijanje kupusnog štitastog moljca: Movento, Decis 2,5 EC, Promanal neu ( brokula i cvjetača početak vegetacije) i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022.

Za pojavu ostalih štetnika pratite daljnje preporuke.

 

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris) ,u prethodnim godinama dosta česta pojava, plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam) te rizoktonija  (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena ( Fusarium spp).

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest i vrstu: Bordoška juha caffaro, Neoram WG , Ortiva, Ortiva top,  Zakeo 250 SC,  Difcor,  Score, Signum, Proradix  i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis