Obavijest vinogradarima

Vinova loza u većini vinograda na području Šibensko-kninske županije nalazi se u fazi završetka cvatnje.  Tijekom prošlog tjedna na metereološkim stanicama zabilježeni su uvijeti za infekciju i razvoj uzročnika  peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea). Pregledom vinove loze na terenu su očeni simptomi peronospore.

Posebnu pozornost u provođenju zaštite vinove loze u narednom periodu obratit  da razmaci između prskanja nebudu duži od 10 dana. Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost  dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka:

MIKAL PREMUIM F,  EQUATION PRO, PERGADO F, FOLPAN GOLD, FANTIC-F,  RIDOMIL GOLD, i drugi   ili kombinirani, FORUM STAR   (peronospora i siva plijesan).

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, DOMARK 40 ME, DYNALI, TOPAS 100EC, NATIVO WG, i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  CANTUS, PYRUS 400EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis