Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) proteklo je tjedan dana.

Kako meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama preporučamo voćarima da preventivno zaštite nasade jabuka i krušaka protiv čađave krastavosti jednim od sljedećih površinskih pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG ili Caption 80 WG.

Za zaštitu protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha ) potrebno je dodati neki od pripravaka na osnovi sumpora. U nasadima gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom preporuča se primjena pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Isto tako, u nasadima gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Za zaštitu protiv ovog štetnika preporučujemo: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati jačanje populacije ovog štetnika.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis