Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Od prethodne preporuke proteklo je 7 dana i u tom periodu zabilježene su infekcije krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) različitog intenziteta, a ovisno o količini oborina na pojedinim lokalitetima.

Za ovaj tjedan se predviđa i dalje promjenjivo vrijeme sa pojavom lokalnih oborina tako da je obavezno provesti novu zaštitu kombinacijom fungicida sistemičnog i kontaktnog djelovanja.

Fungicidi kontaktnog djelovanja:

Ditianon: (Delan 700 WDG, Delan pro)

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr

Fungicidi sistemičnog djelovanja :Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Decibel max,  Sercadis plus, Indar 5 EW, Embrelia i dr.

na parcelama gdje postoji problem sa pepelnicom (Podosphaera leucotricha), moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora.

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) utvrđen je krajem travnja kritičan broj ovog štetnika no padom temperatura, daljnji ulov je zaustavljen, a temperature potrebne za kopulaciju ovog štetnika u tom razdoblju u popodnevnim satima su bile na granici potrebnog praga. U nasadima gdje je ovaj štetnik u prethodnim godinama bio problem ili zbog mraza imamo smanjen rod može se provesti tretiranje regulatorima razvoja: Runner 250 SC, Isegar 25 WG. Nakon odlaganja jaja moguće je koristiti i pripravak Madex , koji imaju dozvolu i u ekološkoj proizvodnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

Pripremi za ispis