Obavijest proizvođačima ozime pšenice i ječma

Pšenice polako ulaze u fazu klasanja, dok su ječmovi već u fazi klasanja. Slijedećih nekoliko dana najavljeno je zatopljenje što će pogodovati razvoju gljivičnih oboljenja, stoga je preporuka u vrijeme klasanja i sa početkom cvatnje izvršiti preventivnu zaštitu klasa i vršnih listova.

Za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida: Prosaro, Amistar 250 SC, Tazer , Elatus era, Tebusha 25%, Tebucol, Riza i dr.

Pratiti i pregledati usjeve na pojavu lisnih uši i žitnih  balaca, pa ako je potrebno suzbijanje dodati insekticide: Decis, Fastac i dr

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis