Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U posljednjih  2 dana na području naše županije  na mjernim instrumentima na 10 lokacija, zabilježene su manje količine oborina. Samo na nekim lokacijama, gdje je bilo nešto više (kiše imamo zabilježenu  infekciju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis ) .Na tim područjima obavezno  je provesti zaštitu nekim od pripravaka sintetičnog djelovanja uz dodatak kontaktnih pripravaka, a ostala područja mogu koristiti samo kontaktne pripravke.

Pripravci sintetičnog djelovanja: Indar 5 EW, Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus, Embrelia ( posljednja dva imaju djelovanje na pepelnicu).

Pripravci kontaktnog  djelovanja:

Mankozeb: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80,

Ditianon: Delan 700 WDG, Delan Pro ,

Metiram :Poyram DF ( prilikom odabira koristiti pripravak koji je korišten najmanji broj puta).

Na lokacijama gdje postojala dosadašnjih godina problem sa bakterijskom paleži jabuke (Erwinia amylovora), moguće je koristiti pripravak Serenade ASO.

Praćenjem pojave štetnika utvrđen jaki let  minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i to 29. travnja , no ulov i dalje traje te  je potrebno pratiti početak odlaganja jaja. Prati se let i ostalih šetnika u nasadima jabuke te pratite obavijesti kako bi pravovremeno obavili zaštitu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis