Obavijest proizvođačima kupusa

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju, naročito porastom dnevne temperature, te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim žutim i plavim ljepljivim  pločama , ili feromonskim mamcima. Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom rasta : kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha (Delia radicum), kupusne stjenice (Eurydema),  kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae) .

Pregledom usjeva kupusa utvrđena je velika brojnost  Kupusnog buhača. Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje su: FASTAC 10 EC,CYTHRIN MAX.

Potrebno je pratiti pojavu kupusne muhe. Najopasnija i najranije se javlja kupusna muha koja je zapažena na žutim ljepljivim pločama – mlade biljke propadaju, lišće postaje plavoljubičasto, biljke venu i poliježu, i lako se čupaju iz tla. Kupusna muha prezimljuje kao kukuljica u tlu, muha izlijeće kad temperatura tla poraste iznad 12 0 C, nakon parenja ženka odlaže jaja na vrat korijena ili na zemlju u blizini biljke, nakon nekoliko dana izlaze ličinke koje se ubušuju u vrat korijena i korijen, izjedajući ih. Pokrivanje nasada tekstilnim materijalom jedna je od mjera sprečavanja odlaganja jaja u tlo. Ako je vizualnom pregledom utvrđena zaraza iznad 1 ličinke (jaje)/biljci treba pristupiti suzbijanju. Insekticidi registrirani za suzbijanje kupusne muhe (Delia radicum) :  Mospilan 20 SG.

 Suzbijanje kupusnog buhača (U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiću. Rezultat provođenja testa osjetljivosti na području Virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                      Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                           e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

 

Pripremi za ispis