Obavijest voćarima-jabuka

U fenofazi kretanja vegetacije u nasadima jabuka  treba izvršiti  zaštitu protiv bolesti fuzikladija odnosno krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) kad vremenske prilike to dozvole a nakon obavljene rezidbe nasada.

Mogu se primijeniti fungicidi na bazi bakra- Champion 50 WG,Champion Flow Bordoška juha 20 WP Manica ,   Nordox 75 WG ,  Neoram WG i dr.  u  koncentracijama koje propisuje proizvođač pazeći na fenofazu nasada i temperature.

Također je potrebno pregledati nasade na prezimljujuće stadije štetnika  te po potrebi primijeniti  gotove tvorničke pripravke  ili miješati pripravke na bazi bakra sa mineralnim uljima.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis