Obavijest vinogradarima

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu. Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, predlažemo primjenu  fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

U mladim nasadima vinove loze predlažemo primjenu pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja (prema preporuci od 10. srpnja).

Vremenske prilike tijekom srpnja pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

U ovoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora, ali upozoravamo na oprez jer pripravci na osnovu sumpora pri temperaturama zraka iznad 25°C mogu uzrokovati fitotoksičnost.

Ukoliko se na bobicama primijete simptomi pepelnice preporučujemo primijeniti Falcon EC ili pripravak Luna Experience SC.

Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata (pripravci na bazi aktivnih tvari: mankozeb i metiram) u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumpora produžuje se karenca, koja u tom slučaju za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana.

Ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika Američkog cvrčka preporuka je da se izvrši treće tretiranje.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                                                  Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                                    E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis